Stavební připravenost

Podmínky stavební připravenosti pro stavbu topidla platné od 1.3.2022

Komín

 • Po konstrukční stránce musí splňovat podmínky příslušné normy ČSN 734201 pro komíny na tuhá paliva a být potvrzen revizní zprávou o technickém stavu komína a jeho parametrech - provedenou odbornou kominickou firmou.
 • Průměr komínové průduchu a minimální tahovou výšku komínu naleznete v technické specifikaci, která je obvykle součástí zaslané cenové kalkulace -  je řešeno v rámci Projekčních příprav
 • Komínové těleso by nemělo vystupovat ze zdi
 • Výšku a směr vstupu do komína pro zastění topidla je individuální dle velikosti, tvaru a typu topeniště, tvaru a velikosti topidla a dispozic domu - je řešeno v rámci Projekčních příprav
 • Pokud je na příslušný komínový průduch napojena krbová vložka, nelze již na tento průduchu připojit další spotřebič
 • Před zahájením stavby topidla je nutné provést kontrolu komínu a mít souhlas kominíka se zapojením.

Několik základních podmínek instalace komínu (nutné schválení kominíkem):


 • Nejmenší dovolená účinná výška kom. průduchu je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující.
 • Minimální vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých konstrukcí je 5 cm (tj. vzdálenost komínu od stěn, konstrukcí krovů, obezdívek v půdních prostorách aj.)
 • K jednomu komínovému průduchu lze za určitých podmínek připojit i několik spotřebičů. Komíny s jedním připojeným spotřebičem však fungují spolehlivěji a bezpečněji než společné komíny. Vykazují lepší tah.
 • Minimální vzdálenost sopouchu od stropu je dle normy 50 cm.
 • Při napojení více spotřebičů do jednoho komínového průduchu nesmí být vzájemná vzdálenost sopouchů menší než:
  • 300 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy menší než 90° (2. sopouch je na boční straně),
  • 600 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy větší než 90°. (2. sopouch je na protilehlé straně)

Výpočet výšky komína

Výpočet minimální výšky komínu provádějte s pomocí níže uvedeného obrázku. Pro výpočet výšky u druhého případu, kdy je komín vzdálen od hřebene střechy více než 2 m, si můžete pomoci výpočetní kalkulačkou. Stačí zadat přesnou vzdálenost komína od hřebene do pole a a do pole β zadat hodnotu 10. Poté stiskněte tlačítko vypočítej, následně se Vám v poli b objeví požadovaná hodnota, kterou dosadíte do tohoto vzorce:  minimální výška komína = výška hřebene střechy + 65 cm - b

Minimální výška komínu

Více info: https://www.stavebniklub.cz/33/kominy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eju20C...

Podlaha

 • Únosnost podlahy je požadována min. 250 kg/ m2, optimální je kolem 500 kg / m2.
 • Musí být rovná, nehořlavá, pevná, např. betonová deska. Může být opatřena keramickou dlažbou.
 • Pod tělesem nesmí být poloeny např. parkety, PVC, atd., nesmí být tepelná izolace z měkkých materiálů (např. tvrzený polystyrén), nesmí být zabudováno podlahové topení.
 • Kolem uzavřeného topeniště musí být podlaha z nehořlavého materiálu podle ČSN 061008:197 (např. keramická dlažba) do vzdálenosti minimálně 80 cm dopředu a 40 cm do stran od bližších krajních stran topeniště.
 • Pro přesné určení výšky základu je potřeba znát budoucí výšku čísté podlahy. Základ pro kamna je vhodný připravit -1 až -5 cm pod čistou podlahou. Záleží na výběru typu finální podlahy.

Místnosti v patře, podkroví, podsklepené místnosti

 • Ještě před zahájením stavby je nutné provést posouzení statika nebo stavebního dozoru.
 • Stavbu na dřevěnnou konstrukci podlah není možné provádět bez roznášecí desky umístěnou pod kamny.
 • V případě stavby kamen na stropech z tvárnic Miako, hurdisek, panelů, apod. je požádována minimální nosnost konstrukce 700 kg / m2. V případě, že nosnost je nižší, je nutno provést konstrukční opatření v podobě zesílení nosností roznášecí deskou včleněnou do okolních zdí aj.

Stěny

 • Stěny by měly mít již konečnou povrchovou úpravu.
 • Ve stěnách, jež jsou součástí kamen, by nemělo být elektrické vedení, rozvod plynu nebo vody a nehořlavé materiály, např. dřevo, dřevotříska, tepelná izolace z pěnového PS, apod.
 • Ve stěně ani na jejím povrchu nesmí být materiály, které by teplem uvolňovaly škodliviny. Totéž se týká stropu, a to u těles, které jsou ukončeny až u stropu.

Externí přívod vzduchu

 • Pokud je v objektu, kde je instalováno topidlo, zařízení pro odtah vzduchu (např. digestoř), nebo jiný spotřebič, který by způsobil zpětné pronikání spalin do prostoru, musí být zajištěno tlakové vyrovnání, které zajistí dostatečný přísun vzduchu pro spalování, tzn. je nutná instalace přívodu vzduchu zvenčí.

Automatická regulace vzduchu

 • Pro přívod externího vzduchu je nutno do místa stavby přivést elektrický proud 230 V pro automatickou regulaci. A ve zdi poblíž topidla elektrikářskou krabičku propojenou minimálně jedním elektrikářským husím krkem s místem stavby pro zobrazovací jednotku automatické regulace.

Podmínky převzetí staveniště - nastoupení na stavbu

Na pozemku musí být:

 • přístup ke zdroji elektrické energie - zásuvka na 230 V
 • přístup ke zdroji s pitnou vodou
 • bezpečný přístup ke staveništi
 • přístup a možnost užívat sociálnímu zařízení

Minimální stavební připravenost:

 • dostatečně pevný a nehořlavý podklad pro topidlo
 • kolem topidla zhotovená základová betonová deska nebo dřevěná podlážka. 
 • v případě automatické regulace elektroinstalace
 • komínové těleso a kladnou revizní zprávou
 • hrubé omítky na stěnách, jež jsou součástí kamen


Dům musí být uzamykatelný (tj. obvodové zdivo, okna, dveře a střecha), aby se zamezilo případným krádežím materiálu. Není podmínkou mít dokončené vnitřní příčky.

Po celou dobu stavby musí být zajištěna stabilní teplota v domě minimálně 5 °C. V případě teplot v domě pod 12°C si vyhrazujeme právo dotápět staveniště elektrickými přímotopy s vysokým hodinovým výkonem.

Nesplnění podmínek

Při nesplnění jakékoliv podmínky si vyhrazujeme plné právo nepřevzít staveniště a:

 • odložit stavbu až do chvíle zajištění všech stavebních podmínek s příhlednutím na další harmonogram stavebních prací u jiných zákázek.
 • nárokovat po majiteli veškeré réžijní náklady spojené s marně vykonanou cestou (např. dopravné).

Poznámka

Uvedené podmínky zahrnují pouze nejnutnější požadavky na stavební připravenost. Každou zakázku je potřeba předem konzultovat s dodavatelem (kamnářem). Výjimky z těchto podmínkek jsou pouze se souhlasem dodavatele, případně odpovědného projektanta.