Zásady zpracování osobních údajů

Zásady jsou platné od: 01/09/2020

Název (jméno) Ing. Jan Hrabec
Adresa sídla Dvorce 19
Identifikační číslo 76643085
Webové stránky www.hlinenakamna.cz
E-mail info@hlinenakamna.cz

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb. Zabýváme se zejména touto činností: kamnářství, maloobchodní a velkoobchodní prodej, přednášková a poradenská činnost, projekční a IT služby

Konkrétní účely zpracování:

 • Poskytování služby a prodej zboží
 • Zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity
  Na emailovou adresu Vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem poskytovatelem zpracovávána po dobu 3 let od posledního užití služby.
 • Interní obchodní a administrativní funkce
 • Vedení zákaznických účtů na webových stránkách www.hlinenakamna.cz

Jaké jsou právní základy zpracování?

Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:

 • Uzavření nebo plnění smlouvy - Uživatel nakupuje na webových stránkách www.hlinenakamna.cz. Osobní a kontaktní údaje jsou zpracovávány za účelem:
  – přepravy a dodání zboží
  – za poskytnutí služby
  – přístupu k placenému obsahu webových stránek.
 • Plnění právní povinnosti - evidence plateb pro potřeby vedení účetnictví a placení daní.
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany - zasílání svým zákazníkům, kteří toto zasílání neodmítli, občasné newslettery s informacemi o svých produktech a službách

Pokud je nějaké zpracování založené na vašem souhlasu, vždy je takový souhlas dobrovolný a svobodný, a nebudeme vás tudíž žádným způsobem nutit takový souhlas udělit. Zpracování bez vašeho souhlasu nebudeme provádět. Souhlas můžete kdykoli odvolat a my přestaneme se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené zpracování.

Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich produktů nebo služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Jméno, příjmení

 • IČ, DIČ

 • Emailovou adresu

 • Telefonní číslo

 • Fakturační adresu

 • Údaje spojené s platbou

Pokud není uvedeno jinak, jsou výše uvedené údaje nezbytné pro účely uvedené výše a bez jejich poskytnutí s námi nelze navázat smluvní nebo jiný obdobný vztah. Pokud by byly některé údaje dobrovolné, upozorníme vás na to.

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme jen na základě:

 • Vaší zaslané poptávky přes kontaktní formulář či email,
 • Vaší provedené registrace na webových stránkách.

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby poskytovat.

Automatizované individuální rozhodování a profilování 

Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).

Automatizované individuální rozhodování

 • neprovádíme

Informace o automatizovaném individuálním rozhodování:

V případě, kdy by automatizované rozhodování pro vás mělo podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Profilování

 • neprovádíme

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou zpracovávat tito příjemci:

 • Poskytovatelé specializovaných služeb - účetní a daňové služby, IT služby - Wizards Group s.r.o. (rocketoo.cz) , Fakturoid s.r.o. (fakturoid.cz),
 • Poskytovatelé analytiky a monitorování webových stránek nebo aplikací - Google Analytics
 • Nepředáváme žádným třetím stranám

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

Obdobně můžeme být povinní poskytnout některé údaje na základě právních předpisů oprávněným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům určeným závaznými právními předpisy.

Kde mohou být vaše údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Osobní údaje zpracováváme:

 • Po dobu plnění smlouvy (poskytování služby, vyřizování objednávky, dodání zboží)
 • Po ukončení služby nebo dodání zboží z důvodu ochrany práv a legitimních zájmů, zpravidla do uplynutí promlčecí doby - základní identifikční a kontaktní údaje - 5 let
 • Po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy - základní identifikční a kontaktní údaje - 10 let

Jaká jsou vaše práva?

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů, o výmaz údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) nebo na místní úřad ochrany osobních údajů (svůj úřad naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost se z této komunikace odhlásit, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, nebo vaši žádost odmítnout.

Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny v hlavičce tohoto dokumentu.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Veškeré bezpečnostní opatření jsou řešena a řízena webovými postkytovateli služeb Digital Wizards Group s.r.o. (rocketoo.cz) a Fakturoid s.r.o. (fakturoid.cz), kteří mají  plnou odpovědnost za jejich dodržování. 

Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím objednávkového internetového formuláře souhlasíte s těmito podmínkami. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřujete, že jste si tyto podmínky přečetli, že s nimi vyjadřujete svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptujete.

 2. Zavazujete se, bez zbytečného prodlení, nahlašovat všechny Vámi známé informace, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek.

 3. Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Jsme povini bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

 4. Ostatní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky v platném znění.